Privacyverklaring SieVA
SieVA, gevestigd aan Nijeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
SieVA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan SieVA (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
intakeformulier op mijn website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
- Locatiegegevens.

De manier waarop ik gegevens verzamel:
SieVA verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen
van het contactformulier, het intakeformulier of het toezenden van een curriculum vitae.
SieVA verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is
gegeven of een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
SieVA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit
te kunnen voeren (inhoudende het verwerken van klantgegevens en gegevens van
sollicitanten voor vacatures van mijn klanten);
- Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
SieVA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn
voor de persoonsgegevens: half jaar.
Scheerweide 6 7948 NV Nijeveen T.06-46083306 M. info@sieva.nl | KvK 68309902 | Bank NL24KNAB0256030294

Delen van persoonsgegevens met derden:
SieVA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit
SieVA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SieVA blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
SieVA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:
- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
- Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
SieVA;
- Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij SieVA
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die SieVA van jou beschikt in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sieva.nl. SieVA reageert zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
SieVA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sieva.nl.